O projektu

Jakým způsobem uvažují o postavení České republiky ve světě lidé, kteří ovlivňují tvorbu zahraniční politiky? Co je podle nich českým národním zájmem? Jakou budoucnost předpovídají EU a eurozóně, Severoatlantické alianci či bilaterálním vztahům s Německem, Čínou nebo Ruskem? Co si myslí o směřování světové ekonomiky a dopadu arabských revolucí?

Hledání odpovědí na tyto a celou řadu dalších otázek bylo hlavním cílem průzkumu Trendy české zahraniční politiky: Studie zahraničně politických elit, který je prvním podobným projektem v českém prostředí.

Inspirace

Při přípravě průzkumu jsme se inspirovali projektem Trends der deutschen Aussenpolitik Německé společnosti pro zahraniční politiku (DGAP). Naše poděkování patří především Henningovi Riecke, který se s námi ochotně konzultoval metodologii a vlastní realizaci dotazníkového šetření.

Při tvorbě webové stránky a vizualizací nás inspiroval The Chatham House – YouGov Survey 2011 britského think tanku Chatham House.

Průběh

Projekt se uskutečnil v průběhu března až září 2011 a skládal se ze tří fází. Nejprve byl na základě konzultací s DGAP sestaven dotazník a vzorek respondentů. V druhé polovině června 2011 probíhal sběr dat. Následující dva měsíce byly věnovány analýze a vyhodnocení zjištěných informací, paralelně byly budovány webové stránky. V září 2011 se uskutečnila veřejná prezentace výsledků průzkumu.

Vzorek respondentů

Pro výběr vzorku respondentů jsme pro české prostředí upravili širokou definici použitou DGAP, která do elit zahrnuje nejen politiky a úředníky s přímou rozhodovací pravomocí (policy-makers), ale také širokou škálu aktérů veřejné debaty.

Osloveni byli

 • Poslanci a senátoři z příslušných výborů
 • Diplomaté
 • Vedoucí zaměstnanci státní správy
 • Politické strany
 • Akademici
 • Zástupci think tanků a nevládních organizací
 • Vybraní novináři

Celkem bylo osloveno 313 kontaktů, dotazník částečně či úplně vyplnilo 114 z nich (36 %), z toho 85 úplně (27 %).

Témata a dotazník

Dotazník byl rozesílán v elektronické podobě a obsahoval celkem 27 otázek v 7 tematických okruzích

 • Česká republika v mezinárodním prostředí
 • Význam mezinárodních témat pro ČR
 • Česká republika v mezinárodních organizacích
 • Evropská unie
 • Transatlantické vztahy
 • Bilaterální vztahy
 • Aktuální témata

Stáhněte si kompletní dotazník.

Respondenti mohli na otázky odpovídat následujícími způsoby

 • Hodnocení míry souhlasu s několika předdefinovanými odpověďmi na danou otázku na škále souhlasím / spíše souhlasím / spíše nesouhlasím / nesouhlasím (střední hodnota a možnost „nevím“ byla záměrně vynechána)
 • Otevřené odpovědi
 • Číselná škála – známkování školním způsobem

Výzkumný tým

Vedoucí projektu

Jakub Eberle (jakub.eberle@amo.cz)

Odborný garant

Tomáš Karásek (tomas.karasek@amo.cz)

Výzkumný tým

Jakub Eberle, Tomáš Karásek, Ondřej Kováč, Maria Staszkiewicz, Ladislav Tůma

Použité technologie

Při zpracování výsledků projektu byly použity následující technologie, které jsou bezplatné a otevřené pro nekomerční použití.

Licence Creative Commons
Trendy české zahraniční politiky podléhají licenci Creative Commons